ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 – ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ                              ΕΤΟΣ 2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ

 

                 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 1. 7.

 2. 8.

  3.                                                                                                                    

  4.                                                                                                                    

  5.                                                                                                                    

  6.                                                                                                                         

                                   

                                   

                                                                   

ΦΥΛΟ

11.

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

10.                                                                                                                                                                                                                    

                         

         

                                                         

  

15.  Ο/Η  παρακάτω υπογράφ………. ∆ΗΛΩΝΩ  ότι τα ανωτέρω ατοµικά µου στοιχεία είναι ακριβή. Επίσης δηλώνω µε την ένδειξη Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο όποια από τις παρακάτω επιλογές επιθυµώ:

 

Α)       Να εξεταστώ πανελλαδικά στο δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας:

1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

2) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

3) ΦΥΣΙΚΗ

 

4) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

                                 

Β)       Να εξεταστώ πανελλαδικά στο µάθηµα επιλογής:

 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

                                 

Γ)       Να εξεταστώ στα ειδικά µαθήµατα :

1) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

 

2) ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

 

3) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

4) ΓΑΛΛΙΚΑ

 

5) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

6) ΙΤΑΛΙΚΑ

 

7) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

8) ΑΡΜΟΝΙΑ

 

9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                 

∆)       Να είµαι υποψήφιος για:

1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

                                 

Ε)       Να είµαι υποψήφιος για:

3) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

                                 

ΣΤ)  Να είµαι υποψήφιος για:

4) τα ΤΕΦΑΑ

 

                                 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΤΙΣ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ 1 & 2  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

                                                                                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:………... 

Ο/Η ∆ΗΛΩΝ/∆ΗΛΟΥΣΑ                                                                                                                        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

                  

                                                                                                                                      

………………….

……………………………..

(υπογραφή)

(υπογραφή - σφραγίδα)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          1

                                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο∆ΗΓΙΕΣ  (σελίδες 1 & 2)

  Οι µαθητές ηµερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση υποβάλλουν σχετική Αίτηση – ∆ήλωση στο Λύκειό τους. Με την Αίτηση – ∆ήλωση ο µαθητής δηλώνει αφενός τα ονοµαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συµµετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η Αίτηση – δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Το έντυπο της Αίτησης – ∆ήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσηµη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στοσύνδεσµο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο/Έντυπα Εξετάσεων Γενικού Λυκείου), από όπου µπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο είτε από το Λύκειο και να διανεµηθεί στους ενδιαφεροµένους. Ο µαθητής επιλέγει και συµπληρώνει την ανάλογη Αίτηση – ∆ήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για µαθητή ΣΜΕΑΕ. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται δύοαντίγραφα. Ο µαθητής ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγµατι ανταποκρίνονται  στις επιθυµίες του, υπογράφει και στα δύοκαι παραλαµβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει µέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσµία υποβολής της Αίτησης – ∆ήλωσης αρχίζει την ∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου  και λήγει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου του 2014.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - ∆ήλωση εκπρόθεσµη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσµίας. Επισηµαίνεται ότι κάθε µαθητής πριν προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης θα πρέπει πρώτα να µελετήσει τις πληροφορίες και οδηγίες στις σελίδες 1 & 2.

 

 1. Όσον αφορά το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας που οι µαθητές επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισηµαίνεται ότι :

  α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά µε την Αίτηση – ∆ήλωση από 10-25 Φεβρουαρίου.

  β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0)

  γ) η επιλογή και δήλωση του δευτέρου µαθήµατος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και  καθοριστική για τα πεδία που θα µπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο µηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή. 

   

 2. Όσον αφορά το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» που οι µαθητές επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισηµαίνεται ότι :

  α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά µε την Αίτηση – ∆ήλωση από 10-25 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι µαθητές είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως µάθηµα επιλογής. 

  β)αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0)

  γ) για να δηλώσουν στο µηχανογραφικό τους δελτίο το 5ο επιστηµονικό πεδίο πρέπει να έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν υποχρεωτικά στα δύο (2) µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου επιστηµονικού πεδίου «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής». Επίσης, όποιος υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», υποχρεωτικά δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο µάθηµα «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής».

   

 3. Η υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης είναι καθοριστική και δεσµευτική για όλους τους µαθητές που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν συµπληρώνεται ούτε τροποποιείται. Η µη υποβολή της σηµαίνει αποκλεισµό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Για τους µαθητές της Γ΄ τάξης των ηµερήσιων ΓΕΛ, η υποβολή της Αίτησης-∆ήλωσης είναι επίσης καθοριστική και δεσµευτική για τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και µπορεί να ανακληθεί ΜΟΝΟ σε 2 περιπτώσεις:

  α)Εφόσον εντωµεταξύ κάποιος µαθητής θα έχει αποκτήσει από τις επταµελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 πιστοποιητικό διαπίστωσης µιας από τις σοβαρές παθήσεις του 5% ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και εφόσον βέβαια επιθυµεί να µην συµµετάσχει στις πανελλαδικές και να αποκτήσει το ενδοσχολικό απολυτήριο, µπορεί να ανακαλέσει στο σύνολό της την Αίτηση-∆ήλωση το αργότερο 20 ηµέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Σ’αυτή την περίπτωση, εφόσον ο µαθητής δεν έχει ακόµα πιστοποιητικό από την επταµελή επιτροπή για το 5%, υποβάλλει 10-25 Φεβρουαρίου Αίτηση-∆ήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις. Μόλις αποκτήσει το πιστοποιητικό για το 5%, υποβάλλει στο ∆ιευθυντή του Λυκείου του το Υπόδειγµα «Αίτηση-Υπέυθυνη ∆ήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2014», προσθέτοντας στο κείµενο του Υποδείγµατος τη φράση «Παράλληλα ανακαλώ την αρχική Αίτηση-∆ήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις» και επιστρέφει στο ∆ιευθυντή του Λυκείου το αντίγραφο της αρχικής Αίτησης-∆ήλωσης για πανελλαδικές εξετάσεις. 

  β)Επίσης, όσοι µαθητές της Γ΄ ηµερήσιων ΓΕΛ έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, πιστοποιηµένη από Υγειονοµική Επιτροπή, µπορούν το αργότερο µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη του Β΄ τετραµήνου να ανακαλέσουν την Αίτηση-∆ήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους (άρθρο 36 του Π∆.60/2006).

   

 4. Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισηµαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της Αίτησης – ∆ήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυµίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τµήµατα και σχολές. Όµως για να µπορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές πρέπει  να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στο Εµπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρµόδια Υπουργεία. Ανάλογα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2014). 

 5. Όσον αφορά τις Σχολές ή τµήµατα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά µαθήµατα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Για να συµµετάσχει κάποιος υποψήφιος  στις εξετάσεις ειδικού µαθήµατος          2

  πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό µάθηµα στην Αίτηση – ∆ήλωση που υπέβαλε.  Οι Σχολές και τα Τµήµατα των Παν/µίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα είναι :  

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση

  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Τεχνολόγων

  Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς ΤΕ, Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά µαθήµατα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ».

 • Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης, Μουσικών  Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά µαθήµατα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και     «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τα οποία εξετάζεται το ειδικό µάθηµα της αντίστοιχης µε την κατεύθυνση ξένης γλώσσας. 

 • Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/µίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό µάθηµα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

 • Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

 • ∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών και

  Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού,

  ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων- εισαγωγική κατεύθυνση ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία εξετάζεται µία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

 • Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Παν/µίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό µάθηµα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ».

   

 1. Οι υποψήφιοι για τα Προγράµµατα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί µόνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράµµατα  σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών µπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 – 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

 2. Συµπληρωµατικές πληροφορίες – ∆ικαιολογητικά.  Η ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ηµερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης υποβάλλεται υποχρεωτικά από τους µαθητές Γ΄ ηµερήσιου ή ∆΄ εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης , καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθµούς. Αφού συµπληρώσουν  τα ονοµαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ηµερησίων και των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – ∆ήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. 

  Οι µαθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών ΓΕΛ µπορούν να συµµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής  εφόσον: ι) έχουν ΠΛΗΡΗ ΦΟΙΤΗΣΗ και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή ιι) εγγράφηκαν ή µετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ως εργαζόµενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν µετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιµέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή       ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου   είτε µετά την συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σε πρόγραµµα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προµεσηµβρινές ώρες της ηµέρας.

  Αυτοί οι µαθητές δεν συµπληρώνουν ποτέ το στοιχείο 15 ∆, καθώς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές.Επίσης διευκρινίζεται ότι όσοι µαθητές θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του εσπερινού Λυκείου µε ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – ∆ήλωση.  

  Οι µαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  υποβάλλουν την Αίτηση - ∆ήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ αν θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του Λυκείου µε ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – ∆ήλωση.

  Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ∆ΗΛΩΣΗΣ

  Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο της Αίτησης – ∆ήλωσης  που θα υποβάλεις  ηλεκτρονικά στο σχολείο σου. Αφού το συµπληρώσεις χειρόγραφα, θα το καταθέσεις στο ∆ιευθυντή του Σχολείου σου. Στη συνέχεια θα καταχωρισθούν τα στοιχεία σου ηλεκτρονικά και θα εκτυπωθούν δύο αντίγραφα. Αφού ελέγξεις ότι τα στοιχεία σου έχουν καταχωρισθεί ορθά, θα υπογράψεις αυτά τα αντίγραφα και θα κρατήσεις ένα στο αρχείο σου µέχρι το τέλος των εξετάσεων.  Μετά την υπογραφή σου στα αντίγραφα, η Αίτηση – ∆ήλωση δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται. 

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11 :  Συµπλήρωσε µε κεφαλαία ευανάγνωστα γράµµατα τα ατοµικά σου στοιχεία.  Στην παράγραφο  10 συµπλήρωσε Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  5, 7, 8               :   Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα τα τρία στοιχεία.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15  να επιλέξεις µε Χ:               

  Α) το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστείς πανελλαδικά

  Β) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (επιλογής),αν  επιθυµείς να το εξεταστείς πανελλαδικά                              

  Γ) τα ειδικά µαθήµατα, στα οποία τυχόν επιθυµείς να εξεταστείς                                                 

  ∆) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές                                                       Ε) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού      ΣΤ) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ.

 Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερολόγιο

«  Σεπτέμβριος 2023  »
ΚΔΤΤΠΠΣ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

QR code

QR code

Χρήσιμα προγράμματα

Επισκέπτες

ΣήμεραΣήμερα110
ΧθεςΧθες2992
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα12828
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα59705
6617866